เงื่อนไขในการยื่นเรื่องชดเชยพัสดุ

เงื่อนไขในการชดเชยพัสดุ – บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ความรับผิดชอบในค่าเสียหายพื้นฐานของเราที่เกิดขึ้นกับพัสดุใด ๆ นั้นจะจำกัดเพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงและรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า สำหรับการส่งสินค้าทางอากาศ และ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า สำหรับการส่งสินค้าทางรถ แจ้งเคลมภายใน 3วันทำการหลังจากวันที่สินค้าถูกนำส่งถึงผู้รับ  โดยจะมีระยะเวลาในการทำเรื่องเคลม ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากเอกสารข้อมูลเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติเข้าข่ายพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางขนส่ง

ตัวอย่างระยะเวลาในการเคลมสินค้า

พบสินค้าเสียหายแจ้ง และส่งเอกสารภายขอเคลมใน 3 วันทำการ

บริษัทนามยง เวิลด์ไวด์เอ็กซ์เพรส จำกัด

ได้รับเรื่อง และ ทำการตรวจสอบ

ทำเรื่องเคลมและแจ้งผลภายใน 14 วันทำการ
การเคลมได้รับการอนุมัติจ่ายเงินค่าเคลมสินค้า ภายใน 7 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมสินค้า

 • ใบกํากับราคาสินค้า / ใบเสร็จ / ใบแสดงราคาสินค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ภ.พ.20 หรือ สำเนาบัตรประชาชน กรณีบุคคลธรรมดา
 • รูปภาพสินค้าที่เสียหาย พร้อมกับรูปภาพบรรจุภัณฑ์ภายนอก
 • รูปภาพของบรรจุภัณฑ์ด้านใน
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเคลม

เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางขนส่

 1. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากการแพคสินค้า
 2. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากการส่งมอบล่าช้า
 3. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้าม
 4. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าผิดกฎหมาย
 5. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ
 6. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทนามยง เวิลด์ไวด์เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า รวมไปถึง “เหตุสุดวิสัย” อื่นๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )
 7. ความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลจากการกระทำอื่น ตัวอย่างเช่น การสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการเซ็นรับแทน
 8. การชดเชยจะทำได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 พัสดุเท่านั้น
 9. สินค้าที่ไม่เข้าข่ายการชดเชย ได้แก่
  • อาหารแห้ง
  • อาหารสด
  • ผลไม้สด
  • เอกสาร
  • คูปอง / บัตรกำนัล
  • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม เซรั่ม เจล เป็นต้น
  • แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่
  • พัสดุที่แตกง่าย เช่น กระจก แก้ว หรือเซรามิก เป็นต้น
  • พืชและต้นไม้
 1. กรณีสินค้ามือสอง
  • สินค้าใช้แล้วหรือสินค้ามือสองจะต้องมี เอกสารแสดงมูลค่า ประกอบการพิจารณาเท่านั้น สำเนาใบกำกับสินค้า ใบเสร็จ และ การยืนยันด้วยหน้าจอสกรีน (กรณีสั่งซื้อออนไลน์) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน เป็นต้น หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะไม่สามารถชดเชยสินค้าตามมูลค่าที่แจ้งได้

 

หมายเหตุ

 • กรุณาเก็บหลักฐาน รูปถ่าย หรือคลิป วิดีโอของสินค้าก่อนส่ง เพื่อยืนยันกรณีสินค้าสูญหาย
 • กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการรับสินค้าทุกครั้ง หากมีความเสียหายให้แจ้งตีกลับทันที
 • ผู้รับต้องถ่ายรูปสินค้าให้เห็นใบนำส่งและเลขที่ใบนำส่งชัดเจน
 • ผู้รับต้องถ่ายรูปสินค้าทั้งภายในบรรจุภัณฑ์ และ ภายนอก บรรจุภัณฑ์
 • กรณีสินค้าสูญหาย หรือ เสียหาย ขณะขั้นตอนการขนส่งยังอยู่ในประเทศไทย จะสามารถชดเชยสูงสุด 2,000 บาท ต่อ พัสดุ
เงื่อนไขในการชดเชยพัสดุ – บริการขนส่งในประเทศ ความรับผิดชอบในค่าเสียหายพื้นฐานของเราที่เกิดขึ้นกับพัสดุใด ๆ นั้นจะจำกัดเพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงและรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า แจ้งเคลมภายใน 3วันทำการหลังจากวันที่สินค้าถูกนำส่งถึงผู้รับ  โดยจะมีระยะเวลาในการทำเรื่องเคลม ไม่เกิน 14 วันทำการนับจากเอกสารข้อมูลเรียบร้อยและได้รับการอนุมัติเข้าข่ายพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางขนส่ง ตัวอย่างระยะเวลาในการเคลมสินค้า
พบสินค้าเสียหาย แจ้ง และส่งเอกสารภายขอเคลมใน 3 วันทำการ
บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้รับเรื่อง และ ทำการตรวจสอบ ทำเรื่องเคลมและแจ้งผลภายใน 14 วันทำการ
การเคลมได้รับการอนุมัติ จ่ายเงินค่าเคลมสินค้า ภายใน 7 วันทำการ
เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมสินค้า
 • ใบกํากับราคาสินค้า / ใบเสร็จ / ใบแสดงราคาสินค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ภ.พ.20
 • รูปภาพสินค้าที่เสียหาย พร้อมกับรูปภาพบรรจุภัณฑ์ภายนอก
 • รูปภาพของบรรจุภัณฑ์ด้านใน
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเคลม
เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางขนส่ง
 1. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากการแพคสินค้า
 2. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากการส่งมอบล่าช้า
 3. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้าม
 4. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าผิดกฎหมาย
 5. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ
 6. การสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทนามยง เวิลด์ไวด์เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า รวมไปถึง “เหตุสุดวิสัย” อื่นๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )
 7. ความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลจากการกระทำอื่น ตัวอย่างเช่น การสูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการเซ็นรับแทน
 8. การชดเชยจะทำได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 พัสดุเท่านั้น
 9. สินค้าที่ไม่เข้าข่ายการชดเชย ได้แก่
 • อาหารแห้ง
 • อาหารสด
 • ผลไม้สด
 • เอกสาร
 • คูปอง / บัตรกำนัล
 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม เซรั่ม เจล เป็นต้น
 • แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่
 • พัสดุที่แตกง่าย เช่น กระจก แก้ว หรือเซรามิก เป็นต้น
 • พืชและต้นไม้
 1. กรณีสินค้ามือสอง
 • สินค้าใช้แล้วหรือสินค้ามือสองจะต้องมี เอกสารแสดงมูลค่า ประกอบการพิจารณาเท่านั้น สำเนาใบกำกับสินค้า ใบเสร็จ และ การยืนยันด้วยหน้าจอสกรีน (กรณีสั่งซื้อออนไลน์) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน เป็นต้น หากไม่มีเอกสารดังกล่าว จะไม่สามารถชดเชยสินค้าตามมูลค่าที่แจ้งได้
หมายเหตุ
 • กรุณาเก็บหลักฐาน รูปถ่าย หรือคลิป วิดีโอของสินค้าก่อนส่ง เพื่อยืนยันกรณีสินค้าสูญหาย
 • กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการรับสินค้าทุกครั้ง หากมีความเสียหายให้แจ้งตีกลับทันที
 • ผู้รับต้องถ่ายรูปสินค้าให้เห็นใบนำส่งและเลขที่ใบนำส่งชัดเจน
 • ผู้รับต้องถ่ายรูปสินค้าทั้งภายในบรรจุภัณฑ์ และ ภายนอก บรรจุภัณฑ์