เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ

บริการของ บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (NYX)  จะถูกระบุภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรับส่งเอกสารหรือพัสดุของ บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (NYX)  (“เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ”) ตามที่ “บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (NYX)  ได้แก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการปัจจุบันสามารถหาได้จาก www.namyongwex.com

 

1. บริการขนส่งระหว่างประเทศ

1.1 ประเภทการชำระเงิน    

– เงินสด

– ชำระรายเดือน
หรือช่องทางอื่นๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

1.2 ค่าบริการขนส่ง

ค่าบริการขนส่งที่ได้แจ้งบนหน้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน มีเงื่อนไขอื่นๆ ดังต่อไปนี้

– ราคาค่าบริการคิดตามน้ำหนักชั่งจริง หรือ ขนาดที่วัดได้ (กว้าง*ยาว*สูงcm/5,000) แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

– ราคารวมค่าเชื้อเพลิง และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) แล้ว

– ราคายังไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศปลายทาง

– ราคารวมค่าเข้ารับสินค้า และ ไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับสินค้า

– ราคายังไม่รวมค่าแพ็คสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)

– บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

1.3 ค่าบริการอื่นๆ

– ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล 1,200 บาท สำหรับที่อยู่จัดส่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล (ถ้ามี)

– ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (Afgfanistan, Burundi, Iraq, Libya, Mali, Niger, Sudan, Syria, Yemen) จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 1,200 บาท ต่อใบนำส่ง

– ประเทศปลายทางที่ถูกจำกัดการขนส่ง (Central African Rep , Ivory Coast, Congo, Eritrea, Iran, Iraq, North Korea, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen)  จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 1,800 บาท ต่อใบนำส่ง

– ค่าบริการแก้ไขที่อยู่ 650 บาท ต่อชิพเม้นท์ กรณีมีการขอแก้ไขที่อยู่

– ค่าบริการสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 4,500 บาท ต่อชิพเม้นท์ สำหรับชิพเม้นท์ที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม

– ค่าบริการสินค้าเกินขนาด 4,500 บาท สำหรับชิพเม้นท์ที่มีขนาด กว้าง หรือ ยาว หรือ สูง เกิน 120 เซนติเมตร

– ค่าตีคืนสินค้า 100 บาท กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สำแดงไว้ หรือ มีปัญหาก่อนส่งออก (กรณีสินค้ายังไม่ถูกส่งออก)

– บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

1.4 การตัดรอบการจองเข้ารับสินค้า
– ตัดรอบการจองเข้ารับสินค้า เวลาเที่ยงวัน 12.00 นาฬิกา

1.5 เงื่อนไขการส่งสินค้า

– โปรดแสดงแนบสำเนาประชาชนทุกครั้งเมื่อทำการจองเข้ารับสินค้า

– รายการ สินค้าไม่รับส่งออก, สินค้าต้องกำกัด, สินค้าอันตราย สามารถตรวจสอบได้ที่ “รายการ สินค้าไม่รับส่งออก, สินค้าต้องกำกัด, สินค้าอันตราย (ต่างประเทศ)”

– หากมีกรณีที่ NYX ต้องคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆจะมีระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ NYX ได้ยืนยันการคืนเงิน

1.6 การประกันสินค้า

– เงื่อนไขการชดเชยพัสดุ กรณีเสียหายและสูญหาย ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่ง สำหรับบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ และ ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่ง สำหรับบริการขนส่งระหว่างประเทศทางรถ

– สำหรับเงื่อนไขการชดเชยสินค้าสามารถอิงจาก เงื่อนไขการเคลมสินค้า บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1.7 การปฏิเสธการจัดส่งสินค้าหรืองดให้บริการ

– NYX มีสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือปฏิเสธไม่ให้บริการหรือให้บริการโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่ทราบล่วงหน้าหรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น พัสดุที่ถูกระงับการส่งอย่างกะทันหัน ระบบเกิดความขัดข้องเป็นต้น สำหรับการขอใช้บริการในครั้งหนึ่งครั้งใดได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าทันที

– หาก NYX ตรวจพบว่าการจัดส่งใด ๆ ไม่เป็นไปตามข้อจากัด หรืออยู่นอกเหนือเงื่อนไขการให้บริการ NYXสามารถปฏิเสธที่จะรับหรือส่งสินค้านั้น ๆได้ นอกจากนี้ NYX ยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการด้วยเหตุผลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

– NYX สามารถปฎิเสธการรับหรือส่งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดส่งอื่นๆ หรือ อุปกรณ์ของ NYX หรือ บรรจุในบรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย โดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร และ NYX สามารถปฎิเสธการรับหรือส่งสินค้าหากพบว่าสินค้านั้นไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการขนส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

1.8 สิทธิในการตรวจสอบ

NYX ขอสงวนสิทธิ์ หากจำเป็นต้องมีการเปิดบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบการจัดส่งใดๆ ตามผู้มีอานาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ NYX เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าที่ได้รับการควบคุมและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย

1.9 ข้อกำหนดทั่วไป

– NYXจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของ NYXรวมถึงความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคทรอนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่า NYXจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับ NYXตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆและเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ้าท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม หรือการตรวจสอบของศุลกากรปลายทาง

– NYX ไม่สนับสนุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ กฎหมาย หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

– NYXขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในการจัดส่งพัสดุ เรทราคาค่าขนส่ง เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที

 

2. บริการขนส่งในประเทศ

2.1 ประเภทการชำระเงิน  

– เงินสด

– ชำระรายเดือน
หรือช่องทางอื่นๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.2 ค่าบริการขนส่ง

ค่าบริการขนส่งที่ได้แจ้งบนหน้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน มีเงื่อนไขอื่นๆ ดังต่อไปนี้

– ราคาค่าบริการคิดตามน้ำหนักชั่งจริง หรือ ขนาดที่วัดได้ (กว้าง+ยาว+สูงcm) แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

– ราคานี้เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) แล้ว
– ราคารวมค่าเข้ารับสินค้า และ ไม่มีขั้นต่ำในการเข้ารับสินค้า

– ราคายังไม่รวมค่าแพ็คสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)

– บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2.3 ค่าบริการอื่นๆ

– ที่อยู่ผู้รับอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาทต่อพัสดุ โปรดดูรายละเอียดพื้นที่ห่างไกลในตารางพื้นที่ห่างไกล

– การส่งสินค้าคืน (สินค้าตีกลับกรณีผู้รับปฏิเสธ) จะคิดค่าบริการ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าขนส่ง

– บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2.4 การตัดรอบการจองเข้ารับสินค้า
– ตัดรอบการจองเข้ารับสินค้า เวลาเที่ยงวัน 12.00 นาฬิกา

2.5 เงื่อนไขการส่งสินค้า

– ขนาดสินค้า กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 280 ซม. และ ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 150 ซม.

– โปรดแสดงแนบสำเนาประชาชนทุกครั้งเมื่อทำการจองเข้ารับสินค้า

– รายการสินค้าที่มีเงื่อนไขในการขนส่งสามารถตรวจสอบได้ที่ “รายการสินค้า ไม่รับส่ง, สินค้าถูกจำกัดการชดเชย, สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ (ภายในประเทศ)”

– หากมีกรณีที่ NYX ต้องคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆจะมีระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ NYX ได้ยืนยันการคืนเงิน

2.6 การประกันสินค้า 

– เงื่อนไขการชดเชยพัสดุ กรณีเสียหายและสูญหาย ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่ง

– สำหรับเงื่อนไขการชดเชยสินค้าสามารถอิงจาก เงื่อนไขการเคลมสินค้า บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

2.7 การปฏิเสธการจัดส่งสินค้าหรืองดให้บริการ

– NYX มีสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือปฏิเสธไม่ให้บริการหรือให้บริการโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่ทราบล่วงหน้าหรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น พัสดุที่ถูกระงับการส่งอย่างกะทันหัน ระบบเกิดความขัดข้องเป็นต้น สำหรับการขอใช้บริการในครั้งหนึ่งครั้งใดได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าทันที

– หาก NYX ตรวจพบว่าการจัดส่งใด ๆ ไม่เป็นไปตามข้อจากัด หรืออยู่นอกเหนือเงื่อนไขการให้บริการ NYXสามารถปฏิเสธที่จะรับหรือส่งสินค้านั้น ๆได้ นอกจากนี้ NYX ยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการด้วยเหตุผลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

– NYX สามารถปฎิเสธการรับหรือส่งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดส่งอื่นๆ หรือ อุปกรณ์ของ NYX หรือ บรรจุในบรรจุภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย โดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร และ NYX สามารถปฎิเสธการรับหรือส่งสินค้าหากพบว่าสินค้านั้นไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับการขนส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

2.8 สิทธิในการตรวจสอบ

NYX ขอสงวนสิทธิ์ หากจำเป็นต้องมีการเปิดบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบการจัดส่งใดๆ ตามผู้มีอานาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ NYX เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าที่ได้รับการควบคุมและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย

2.9 ข้อกำหนดทั่วไป

– NYXจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมของ NYXรวมถึงความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือ การลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคทรอนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ ความบกพร่องหรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามธรรมชาติ ของสิ่งของที่จัดส่ง ถึงแม้ว่า NYXจะรับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับ NYXตัวอย่างเช่น ผู้จัดส่ง ผู้รับ บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐอื่นๆและเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ้าท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้าออกท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง การกระทำต่างๆของภาคอุตสาหกรรม หรือการตรวจสอบของศุลกากรปลายทาง

– NYX ไม่สนับสนุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ กฎหมาย หรือข้อมูลอื่นใดไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

– NYXขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในการจัดส่งพัสดุ เรทราคาค่าขนส่ง เป็นต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที

 

3. การเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

3.1 เอกสารเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (NYX) ของท่านถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใด ๆ ของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการของ NYX ทุกประการ

3.2 กรรมสิทธิ์ในข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ท่านตกลงและรับทราบว่า NYX เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ NYX ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม และท่านรับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึง NYX เป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียวโดยมิจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ ที่ท่านใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ และการใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน NYX จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

3.3ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ NYX นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ NYX แต่เพียงผู้เดียว รวมถึง NYX เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขและข้อกำหนด

– ผู้สมัครตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิก Namyong Reach ของ NYX (เรียกว่า “บริษัท”) และยินยอมให้บริษัทดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้สมัครเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอดระยะเวลาในการเป็นสมาชิก Namyong Reach

– ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

– ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใด ๆ ของผู้สมัคร ที่ปรากฏในคำขอสมัครสมาชิก ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการ การทำกิจกรรมและลงทะเบียนต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดจากการเป็นสมาชิก Namyong Reach (เรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของบริษัท (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ NYX)

– ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว

– ผู้สมัครตกลง ยอมรับ และเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่ Namyong Reach แต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก ประวัติการเข้าใช้หรือรับบริการจากบริษัทของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

– หากผู้สมัครจะได้รับคะแนนสะสม ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด จะเริ่มใช้งานภายหลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วเท่านั้น

– บริษัทขอสงวนสิทธิและดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก การสะสมคะแนน การใช้ส่วนลด การแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาท ปัญหาขัดแย้งใดๆ ผู้สมัครตกลง ยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทหรือปัญหาขัดแย้ง อีกทั้งให้ถือเอาคำวินิจฉัย คำชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

– ผู้สมัครยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคำขอสมัครสมาชิกของผู้สมัคร หรือสามารถยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สมาชิกจะได้รับ คะแนนสะสม ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ หลังการใช้บริการในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยคำนวณจากยอดใช้บริการสุทธิหลังจากมีการใช้จ่ายด้วยเงินสดแล้ว โดยยอดใช้บริการที่เหลือเศษจากการคำนวณ จะไม่นำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ กับยอดใช้บริการในใบเสร็จถัดไป

– วันหมดอายุของ คะแนนสะสม ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

– ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. หนังสือขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เอกสารขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้

ข้าพเจ้าซึ่งเป็น “ผู้ใช้บริการ” ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (NYX) ยินยอมให้ NYX เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ NYX ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

1.วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1.1. เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของ NYX หรือบริการต่าง ๆ เช่น บริการส่งจดหมาย บริการส่งพัสดุ หรือบริการการชำระค่าบริการต่าง ๆ

1.2. เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ และ/หรือปรับปรุงคุณภาพและลักษณะการบริการของ NYX

1.3. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ตามกฎหมาย

1.4. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา ตามลักษณะของบริการ

1.5. เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

1.6. วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

1.7. ติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ แบบเฉพาะเจาะจง

1.8. เพื่อทำกลยุทธ์หรืองานวิจัยข้อมูลเชิงการตลาด

2. ข้อมูลที่จัดเก็บ

2.1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด

2.2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์

2.3. ข้อมูลการสำรวจที่ NYX รวบรวมจากผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลความพึงพอใจการใช้งาน

2.4. ข้อมูลการใช้บริการ เช่น จำนวนครั้งการใช้บริการ ยอดชำระค่าบริการ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน หรือต่อปี ประเภทบริการ

2.5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้แก่ NYX ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางเอกสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.6. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ช่องทางการชำระค่าบริการ หรือเลขที่บัญชีที่ใช้บริการ

2.7. ข้อมูลที่ใช้ในกฎหมาย เช่น ลายมือชื่อ

2.8. ข้อมูลตำแหน่ง (Geolocation)

2.9. ข้อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส

2.10. ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน เช่น อีเมล บันทึกการสนทนา หรือแชท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้บริการจัดส่งจดหมายหรือพัสดุ การใช้บริการเก็บเงินปลายทาง การซื้อสินค้าจากร้านค้าที่บริษัทได้กำหนด

3.2. ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้ให้

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: NYX จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เกินกว่าระยะเวลาที่ NYX จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย NYX อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ: NYX อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์กรหรือหน่วยงานปลายทางต้องมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

7. ความยินยอม: กด “ยินยอม” เพื่อให้ NYX เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขข้างต้น

8. การถอนความยินยอม: ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมแก่ NYX ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งให้ NYX ทราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า โดยผู้ใช้บริการอาจสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างจากการเพิกถอนความยินยอม หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริการบางอย่างของ NYX

4.2 นโยบายคุกกี้ (cookie)

NYX ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ โดยจะทำให้ NYX เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของ NYX เข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของ NYX ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ NYX โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของ NYX ทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

NYX ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้ NYX เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของ NYX เข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณี NYX จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้รายละเอียดตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวรคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ , การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์

JSESSIONID

_dc_gtm_UA-15158362-1

_cfduid

CSRFToken

accessToken

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงานคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

Google Analytics

Tag Manager

CloudFlare

คุกกี้เพื่อการโฆษณาคุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

Adnuntius

Adobe Audience Manager

Adobe Target

Cxense

Google Analytics

Relay42

คุกกี้ประเภทการทำงานคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่านGoogle Analytics

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น NYX ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว