บริการของเรา

การขนส่งทางอากาศ

 • นำเข้าและส่งออก
 • ดำเนินพิธีการศุลกากร
 • การรับและส่งสินค้า
 • บริการจากสนามบินถึงสนามบิน ไปจนถึง บริการจากหน้าบ้านถึงหน้าบ้าน
 • การติดตามสถานะการส่งสินค้า (Track and trace)
 • การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ (Project cargo)

การขนส่งทางทะเล

 • นำเข้าและส่งออก
 • การโหลดสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)
 • การโหลดสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
 • การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer)
 • การจัดการสินค้าเทกอง (Bulk cargo)
 • การเชื่อมต่อการส่งสินค้าจากทางทะเลมาอากาศ หรืออากาศมาทะเล (Sea-air or air-sea cargos)

การขนส่งสินค้าทางรถ

 • การขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross-border)
 • การขนส่งหลายรูปแบบ (Multiple modes of transport)
 • การขนส่งแบบเต็มคัน (FTL)/ไม่เต็มคัน (LTL)
 • การขนส่งภายในประเทศ

การขนส่งพัสดุและการขนส่งแบบเร่งด่วน

 • บริการเคลียสินค้าแบบเร่งด่วนทั้งนำเข้าและส่งออก
 • บริการขนส่งจากหน้าบ้านถึงหน้าบ้านทางอากาศแบบเร่งด่วน

การดำเนินพิธีการศุลกากร

 • นำเข้าและส่งออก
 • เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
 • ระบุพิกัดศุลกากร (H.S. CODE)
 • ระบุภาษีและอากร
 • ยื่นใบรับรองต่างๆ (Phytosanitary, Form A, E, D, C/O, FDA, TISI, FSW, NSW และอื่นๆ)
 • ยื่นสมัครระบบ e-Paperless

คลังสินค้าและการกระจายสินค้า

 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • การติดบาร์โค้ด การจัดหีบห่อใหม่ การแปะป้าย การตรวจสอบคุณภาพ และกิจกรรมมูลค่าเพิ่มอื่นๆ
 • การจัดการปฏิบัติการและหน้างาน
 • การเติมเต็มคำสั่งซื้อ

อีคอมเมิร์ซ (E-COMMERCE)

 • แพลตฟอร์มสำหรับอีคอมเมิร์ซ (E-COMMERCE Platform)
 • การขนส่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ
 • บริการขนส่งจากหน้าบ้านถึงหน้าบ้าน
 • การขนส่งระยะสุดท้าย (LAST MILE DELIVERY)
 • สื่อและการตลาด